SecurEnvoy makes “Bring Your Own Token” a reality

SecurEnvoy 15/07/2013 Archive

SecurEnvoy comes with the “Bring Your Own Token” (BYOT) in its new version SecurAccess solution for two-factor authentication. The new version 7 was not only a mobile phone as the only tool for the implementation of authentication, but now I can pass the passcode via landline, smartphone, computer, and use software tokens for tablets or laptops.

In order to ensure the use of all available channels, the new Version 7 allows you to use multiple SMS gateways with intelligent routing, such as a specific domain or a preset number. Passwords can be received through mails and VOIP. Advanced configuration options are available for service providers in the form of SaaS. Support is provided for MAC and PC, Windows 8 and Windows Server 2012.

The entire solution can be integrated with minimal intervention into existing IT infrastructure. Integration with Microsoft Active Directory, Novell eDirectory, Sun Directory Server and OpenLDAP simply ensure safe access for all employees. The great advantage of the solution is that the authentication using user something already own – mobile device. It is therefore necessary to further increase the cost of acquiring new hardware in the form of tokens and their life cycle.

SecurEnvoy’s solution allows the user to select the type of authentication shall:

 • Pre-loaded – the user always has a password for future use (first user password after receiving authorization to SecurEnvoy).
 • One-time passwords on request – users with the request appears on the phone screen (flash SMS).
 • One Time Code – user always gets a new one-time password for future use (both successful and unsuccessful authentication).
 • Day Code – password is usable after a defined number of days, then the user receives a new, regardless of whether it is authenticated or not.
 • Tmp Static Code – defined static password is valid for a defined period of time and after returning to the One Day Time Code or Code (eg form solution for situations where the user left my phone).
 • Voice Call – support one-time passwords entered via landline.
 • Software Tokens – for smartphones and laptops with Windows and MAC
 • One-time passwords sent via email – preload, real time, three codes and periodic

Click for more: http://www.systemonline.cz/zpravy/Autentizace-SecurEnvoy-BYOT-SecurAccess-z.htm

Autentizace vlastní cestou pomocí SecurEnvoy BYOT

 

SecurEnvoy přichází se zásadou “Bring Your own Token” (BYOT) ve své nové verzi řešení SecurAccess pro dvoufaktorovou autentizaci. Nová verze 7 nepoužívá už jenom mobilní telefon jako jediný nástroj pro realizaci autentizace, ale nově lze předávat hesla i přes pevnou linku, smartphone, počítače, využívat softwarové tokeny pro tablety či notebooky. S cílem zajistit využití všech dostupných kanálů, nová verze 7 umožňuje využívat více SMS bran s inteligentním směrováním, například dle konkrétní domény nebo předvolby čísla. Hesla je možno přijímat i přes VOIP a maily. Rozšířené možnosti konfigurace jsou k dispozici také pro poskytovatele služeb formou SaaS. Support je poskytován i pro MAC PC, Windows 8 a Windows Server 2012.

Celé řešení lze s minimem zásahů integrovat do stávající IT infrastruktury. Díky integraci s Microsoft Active Directory, Novell eDirectory, Sun Directory Server a OpenLDAP zajistí jednoduše bezpečný přístup všem zaměstnancům. Velkou výhodou celého řešení je to, že pro autentizaci využívají uživatelé něco, co již vlastní – mobilní zařízení. Není tedy nutné dále zvyšovat náklady pořizováním nového hardwaru v podobě tokenů a jejich životního cyklu.

Řešení společnosti SecurEnvoy umožňuje uživateli výběr, jaký typ autentizace zvolí:

 • Pre-loaded – uživatel má vždy k dispozici heslo pro další použití (první heslo uživatel dostává po autorizaci do SecurEnvoy).
 • Jednorázová hesla na vyžádání – uživateli se po vyžádání objeví na displeji telefonu (flash SMS).
 • One Time Code – uživatel dostává vždy nové jednorázové heslo pro další použití (jak při úspěšné, tak neúspěšné autentizaci).
 • Day Code – heslo je použitelné po definovaný počet dnů, následně uživatel dostává nové, bez ohledu na to, zdali se autentizoval či nikoliv.
 • Tmp Static Code – definované statické heslo platné po definovanou dobu a po uplynutí doby se vrací zpět na One Time Code či Day Code (forma například pro řešení situací, kdy uživatel zapomněl telefon).
 • Voice Call – podpora jednorázových hesel zadaných přes pevnou linku.
 • Softwarové tokeny – pro smartphony a laptopy s Windows a MAC
 • Jednorázová hesla zaslaná přes email – preload, real time, three codes a periodic
Related posts